Tuesday, August 6, 2013

Gegevensuitwisseling voor veiligheid - de kracht van koppelen

Gegevensuitwisseling voor veiligheid


De kracht

van koppelen


De dertien basisregistraties in Nederland bevatten een keur

aan gegevens.Gegevens uitwisseling biedt kansen voor

keten samenwerking binnen de veiligheidspraktijk. Maarvanwege de foutenmarges is zorgvuldigheid daarbij geboden,

schrijven Wimfred Grashoff en Mireille Reijs.

Professionals in het veld van handhaving encriminaliteitsbestrijding zijn gebaat bij

goede informatie-uitwisseling. Daarbij gaat

het maar ten dele om de techniek van de

informatiesystemen. Net zo belangrijk zijn de wettelijke

kaders die gegevensuitwisseling mogelijk

maken, en (bestuurlijke) afspraken tussen organisaties

over hoe gegevens worden vastgelegd. Over dat

laatste gaat dit artikel. Want als partijen dezelfde

dingen – bedrijven, gebouwen of mensen – verschillend

noemen of indelen, dan is het lastig om gegevens

uit te wisselen. De basisregistraties van de

overheid kunnen een belangrijke bijdrage leveren

aan de oplossing.

door Wimfred Grashoff en Mireille reijs

Wimfred Grashoff is implementatieadviseur bij

de stichting ICTU, Mireille Reijs is tekstschrijver bij

communicatiebureau Nawwara.

In opkoMst

Het zogenoemde stelsel van Basisregistraties van de

Nederlandse overheid bestaat uit dertien registraties.

Elke registratie bevat authentieke gegevens die door

alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader

onderzoek worden gebruikt bij de uitvoering van hun

publiekrechtelijke taken. De registraties bevatten niet

alleen gegevens van personen en adressen, maar ook

bijvoorbeeld bedrijfsnamen, WOZ-waarden en voertuiggegevens.

Een aantal registraties bevat ook geografische

informatie, zoals coördinaten en kaarten.

Sommige basisregistraties worden al veel gebruikt,

zoals de Gemeentelijke Basisadministratie Personen

(GBA). Bij andere, zoals het Handelsregister en de

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is

het gebruik in opkomst. En registraties zoals de

Basisregistratie Ondergrond zijn nog in ontwikkeling.

De dertien Nederlandse basisregistraties

vormen in toenemende mate een samenhangend

56 secondant #3/4 | juli-augustus 2013>>

geheel, doordat ze worden gekoppeld. Bijvoorbeeld:

in het Kadaster wordt verwezen naar personen uit

de GBA en naar bedrijven uit het Handelsregister.

En de GBA gebruikt adressen uit de BAG.

GeGevensWoorDenboek

Wat betekenen de basisregistraties voor de veiligheidspraktijk?

Er zijn al sprekende voorbeelden te

vinden in andere sectoren. Neem de vooringevulde

elektronische aangifte, waarmee belastingplichtigen

in Nederland de laatste jaren kennis hebben gemaakt.

De Belastingdienst vult daarbij al een aantal gegevens,

zoals het loon en de WOZ-waarden – van tevoren

in. Dat kan doordat de Belastingdienst gegevens

koppelt aan een uniek persoonsgebonden nummer,

het burgerservicenummer (BSN), en controles uitvoert

via een koppeling met de GBA.

Frauderen met

uitkeringen is

een stuk lastiger

geworden


Ook voor overheidsorganisaties die zich bezighouden

met werk en inkomen, zoals de Sociale Verzekeringsbank,

het UWV en de sociale diensten, is het BSN een

belangrijke sleutel tot het delen en uitwisselen van

gegevens. Cruciaal in deze keten is een digitaal netwerk

waarin de ketenpartners hun gegevens delen,

het Suwinet. Daarmee kunnen zij eenvoudig elkaars

gegevens raadplegen. Dat kan omdat alle partijen die

deelnemen aan het Suwinet de eigen gegevens koppelen

aan het BSN. De samenwerking wordt verder

ondersteund door een ‘gegevens woordenboek’ met

definities en afspraken over gegevens(vastlegging).

Doordat de ketenpartners in werk en inkomen afspreken

hoe gegevens worden vastgelegd en die gegevens

ook daadwerkelijk delen, is frauderen met uitkeringen

een stuk lastiger geworden.

Een goed voorbeeld in het domein van handhaving

en criminaliteitsbestrijding is het risicogericht

inspecteren. Dat betekent dat toezichthouders

meer controleren bij risicobedrijven en minder bij

bedrijven die zich aan de regels houden. De rijksinspecties

en inspectie- en opsporingsdiensten

gebruiken hiervoor het zogenoemde Inspectieview.

Via dit virtuele dossier kijken inspecties als het ware

even mee in de administraties van collega’s. De

gebruiker krijgt bij een zoekopdracht met een

bedrijfsnaam een actueel overzicht van alle inspectiegegevens

die bij het betreffende bedrijf horen.

basisregistraties

kunnen vastgoedcriminaliteit

helpen

opsporen


Een knelpunt bij Inspectieview heeft te maken met

eenduidige registraties. Als de ene inspectie een

bedrijf onder de naam ‘Van der Poel en zonen’ registreert,

en de andere onder ‘Handelsmaatschappij

v.d. Poel’, dan is de kans groot dat er geen relevante

bevindingen worden getoond. Dit effect blijkt nog

sterker wanneer inspecties grote bestanden analyseren

en vergelijken. Het gebruik van basisregistraties

voorkomt dit soort problemen. Want als alle

aangesloten inspecties in hun registraties de

bedrijfsnaam en het nummer van de Kamer van

Koophandel (uit het Handelsregister) zouden

overnemen, dan is de trefkans aanzienlijk groter.

verDachte constructIes

De basisregistraties kunnen ook vastgoedcriminaliteit

helpen opsporen. Neem de infobox Crimineel en

Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) van de Belastingdienst,

de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst,

het Openbaar Ministerie, de politie en de

Financial Intelligence Unit. De iCOV koppelt gegesecondant

No comments:

Post a Comment